Allmänna villkor för anslutning av fastighet till Gävle Energis kabel-TV (Gäller t.o.m 2023-05-31)

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2024-04-16 10:33
Uppdaterad: 2024-06-24 12:46

1. Allmänt

Dessa avtalsvillkor gäller för anslutning av fastighet till Gävle Energi AB:s Basnät samt distribution av bild och ljud i fastighetsnätet.

2. Definitioner

Gävle Energi AB nedan kallad GEAB med organisationsnr 556407-2501.

Basnätet är det ledningsnät för bild och ljud som GEAB innehar eller disponerar i det område där fastigheten är belägen, fram till det gränssnitt där fastigheten ansluts (överlämningspunkten).

Fastighetsnätet är ledningsnätet för bild och ljud mellan överlämningspunkten och mottagaruttagen i de enskilda lägenheterna eller lokalerna.

Överlämningspunkten är det gränssnitt där fastighetsnätet ansluts till Basnätet.

Grundutbudet består av 11 okodade TV-kanaler inklusive lokal TV-kanal (om sådan finns) och ett antal radiokanaler. Grundutbudet kan variera beroende på var i Sverige fastigheten är belägen. Fem TV-kanaler är så kallade fasta programkanaler (SVT1, SVT2, TV4, SVT 24 och Barn-/kunskaps kanalen) vilka tillhandahålls enligt lag. Övriga sex programkanaler är så kallade rörliga kanaler. I grundutbudet kan ingå danska, finska eller norska TV-kanaler (Grannlandskanaler) för vilka erläggs särskild så kallad CopySwede-avgift. I vissa områden tillhandahålls även extra TV-kanaler utanför Grundutbudet. Begär programleverantör eller upphovsrättslig organisation särskild ersättning för TV-kanal i Grundutbudet så ersätts TV-kanalen med annan avgiftsfri TV-kanal såvida inte annat särskilt överenskommits mellan parterna. Innehållet i aktuellt Grundutbud framgår av bifogad kanalplan för den ort där fastigheten är belägen.

Betal-TV/Digital-TV är kodade kanaler som erbjuds de boende som individuellt tillval genom särskilt avtal om abonnemang. Tillgång till hela Grundutbudet är en förutsättning för att kunna abonnera på Betal-TV/Digital-TV.

3. Anslutning av fastigheten till basnätet

Genom fastighetsägarens beställning och GEABs beställningserkännande ingås avtal om anslutning av fastigheten till basnätet samt distribution av bild och ljud över Fastighetsnätet.

Fastighetsägaren skall utan kostnad för GEAB upplåta lämpligt, låsbart eller på annat sätt skyddat utrymme i byggnad för installation och drift av överlämningspunkten och övrigt utrustning. Fastighetsägaren skall utan kostnad för GEAB tillhandahålla den elström som erfordras för överlämningspunkten och övrig utrustning som installeras av GEAB. Om anslutningen av fastigheten till basnätet försenas på grund av GEAB, eller någon för GEAB svarar, så äger Fastighetsägaren rätt till vite. Vite utgår 1% av offererad anslutningsavgift per hel kalendervecka som förseningen varar dock sammanlagt högst 10% av anslutningsavgiften. Varar förseningen mer än 10 kalenderveckor äger fastighetsägaren rätt att skriftligen säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Om anslutningen av fastigheten till basnätet försenas på grund av omständigheter utanför GEABs kontroll eller förmåga och som GEAB rimligen inte kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande, och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits, eller om GEAB förhindras att fullgöra anslutningen av fastigheten på grund av tredje man förhindras eller är oförmögen att fullgöra prestation på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för anslutning av fastigheten eller annan prestation.
2014-05-12 2(2)

4. Distribution i Fastighetsnätet

Fastighetsnäten skall uppfylla kraven enligt 5-860 MHz erforderlig ombyggnad eller uppgradering skall vara utförd innan anslutning av Fastighetsnätet till Basnätet är avsedd att ske. GEAB kan genom särskild beställning av Fastighetsägaren åta sig ombyggnad eller renovering av Fastighetsnätet. Fastighetsägaren skall medverka till att GEABs personal, eller person för vilken GEAB svarar, erhåller tillträde under kontorstid till lägenhet och lokal för installation och andra nödvändiga åtgärder.

GEAB distribuerar bild och ljud i Fastighetsnätet inom frekvensområdet 5-860 MHz. Distributionen sker till de byggnader, lägenheter och lokaler som anges i GEABs beställningserkännande.

5. GEAB:s ansvar

Om fastighetsnätet uppfyller kraven enligt punkt 4.1 ansvarar GEAB för fullgod kvalitet på den tekniska distributionen av bild och ljud över fastighetsnätet. GEAB äger rätt att delvis koppla bort Fastighetsnätet från basnätet, om Fastighetsnätet eller utrustning som är ansluten till detta (t ex TV-mottagare, dator mm), emmiterar otillåten eller störande strålning. GEAB har rätt att debitera Fastighetsägaren sina kostnader för bortkoppling, avstängning eller begränsning liksom återställande av sådan åtgärd. GEAB åtgärdar störningar eller avbrott på Fastighetsnät snarast efter felanmälan alla dagar mellan klockan 08.00-19.00. Felsökning och avhjälpning av fel på Fastighetsnät sker utan kostnad (materiel ingår ej) för Fastighetsägaren. Om Fastighetsägaren, dennes ombud eller boende anmält fel och felsökning visar att Fastighetsnätet är felfritt, äger GEAB rätt att debitera Fastighetsägaren för sina kostnader om det inte av omständigheterna framgår att sådan debitering är oskälig.

På grund av att atmosfäriska eller tekniska störningar förekommer från tid till annan, kan uppstå störningar eller avbrott på distributionen av bild och ljud. GEAB ansvarar inte för störning, avbrott, försening eller skada som GEAB kan visa beror på omständighet utanför GEABs kontroll och som skäligen inte kunnat förutses av GEAB. Sändning av text-TV, eller av annan information utöver bild med tillhörande monoljud på de olika TV-kanalerna, kan variera i kvalitet. GEAB ersätter ej skada som kan uppstå på grund av störning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar distributionen av bild, ljud eller data över basnätet inklusive överlämningspunkten. Fastighetsägaren har inte rätt till återbetalning eller kreditering av månadsavgift på grund av kvalitetsnedsättning beroende på omständigheter som anges i denna punkt.

6. Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar inte för skada som GEAB förorsakas av boende eller av annan. Fastighetsägaren ansvarar för och skall ersätta skada som GEAB förorsakas av Fastighetsägaren eller person för vilken han svarar, t ex på installerad utrustning eller genom obehörigt utnyttjande av annan upphovsrättsligt skyddade verk. Fastighetsägaren skall således hålla GEAB skadeslöst för krav riktade från tredje man mot GEAB samt för kostnader och andra utgifter på grund av sådan skada.

7. Avgifter och betalning

Fastighetsägaren skall erlägga ersättning till GEAB i form av engångsavgift för anslutning av fastigheten till basnätet, och månadsavgift för drift och underhåll av basnätet. Avgifterna framgår av GEABs offert eller beställningserkännande. Om Grannlandskanaler ingår i Grundutbudet så faktureras även CopySwede-avgift tillsammans med månadsavgiften. Mervärdesskatt tillkommer.

Engångsavgift erläggs i enlighet med betalningsvillkor som anges i GEABs offert eller beställningserkännande. Månadsavgift och eventuell Copyswede-avgift erläggs månadsvis i förskott mot faktura. Förfallodag anges alltid på faktura.

Om betalning av månadsavgift inte erhålls senast på förfallodagen så har GEAB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen, påminnelseavgift och, i förekommande fall, kostnader för inkasso. Om betalning inte erhålls trots påminnelse så har GEAB rätt att helt eller delvis stänga av distributionen av bild och ljud till dess full betalning har erlagts. GEAB har rätt att debitera en särskild återinkopplingsavgift om distributionen varit avstängd av denna anledning och Fastighetsägaren begär återinkoppling.

Fastighetsägaren har rätt till kreditering om GEAB kopplar bort, stänger av eller begränsar distributionen enligt punkt 5.1 eller fastighetsnätet inte kan utnyttjas på grund av driftstörning eller avbrott beroende på omständighet som GEAB svarar för. Kreditering av erlagd månadsavgift sker i proportion till hur länge bortkoppling, avstängning eller driftstörning/avbrott varat eller i förhållande till omfattning av begränsning.
2014-05-12 3(2)

8. Avgiftsändring

GEAB har rätt att ändra månadsavgiften den 1 januari varje år i enlighet med förändring av konsumentprisindex i basmånaden september föregående år.
GEAB har rätt att efter redovisning ändra månadsavgiften under avtalstiden om ändringen förorsakats av förändrat kostnadsläge utanför GEABs kontroll. Samma gäller avseende skatt eller annan pålaga genom bestämmelse i författning eller myndighets beslut, eller kostnader till följd av ny skyldighet att distribuera eller tillhandahålla viss TV-kanal. Sådan ändring skall om möjligt meddelas Fastighetsägaren skriftligen två månader innan ändringen börjar gälla.

9. Ändring av basutbudet

Aktuellt Basutbud och utbud av Betal-TV/Digital-TV framgår av GEABs vid tidpunkten gällande kanalplan.
GEAB har rätt att ändra Basutbudet (byta ut TV-kanal/er) utan att Fastighetsägaren har rätt till nedsättning av månadsavgift eller rätt att säga upp avtalet. Omfattande ändringar av Grundutbudet skall skriftligen meddelas Fastighetsägaren.

GEAB har även rätt att ändra eller ta bort extra TV-kanal utanför Basutbudet utan skärskilt meddela Fastighetsägaren.

10. Överlåtelse

Vid överlåtelse av fastigheten kan den nye Fastighetsägaren överta rättigheter och skyldigheter enligt avtalet under förutsättning att GEAB lämnar sitt skriftliga godkännande till övertagandet.
GEAB har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan.

11. Avtalstid och förtida upphörande

Avtalet gäller i tre år från dagen för fastighetsägarens beställning. Sägs inte avtalet skriftligen upp av endera parten senast tre månader före utgången av avtalsperioden förlängs avtalet med en ny avtalsperiod om ett år. Vid förlängning gäller samma uppsägningstid.