Allmänna villkor – Fiberanslutning GavleNet Näringsidkare (Gäller avtal tecknade t.o.m 2022-06-02)

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2020-03-31 09:20
Uppdaterad: 2024-06-24 12:46

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller när fastighetsägare tecknar Avtal med GavleNet, en del av Gävle Energi AB, org.nr 556407-2501 (nedan ”Gävle Energi”) om installation och anslutning av fiberkabel och utrustning till Gävle Energis bredbandsnät på sin fastighet (nedan ”Fiberanslutning”). Genom Fiberanslutningen kan Fastigheten samt dess Lokal- och Lägenhetsinnehavare därigenom tillhandahållas Tjänster från Tjänsteleverantör. Dessa villkor reglerar inte tillhandahållandet av Tjänster.
1.2 En förutsättning för Avtalets giltighet är att, om sådana krav finns med i Gävle Energis offert, angiven andel fastighetsägare i Fastighetsägarens område har beställt Fiberanslutning före utgången av aktuell kampanjtid. Gävle Energi har dock rätt, men inte skyldighet, att fullfölja Avtalet också i de fall en mindre andel fastighetsägare än vad som anges i Avtalet har beställt Fiberanslutning. I det senare fallet blir Avtalet giltigt för parterna när Fastighetsägaren fått besked därom.

2. Definitioner

  • ”Avtalet” avser a) Fastighetsägarens undertecknade beställningsblankett, b) Gävle Energis bekräftelse på beställd anslutning, c) dessa Allmänna Villkor, samt d) produktinformationen för Fiberanslutning. Avtal för Tjänster regleras av separata villkor från respektive Tjänsteleverantör. Vid motstridigheter i avtalshandlingarna gäller dessa i nämnd ordning.
  • ”Fastighetsägare” avser samtliga fysiska eller juridiska personer som är ägare till den eller de fastigheter till vilken Fiberanslutning ska ske enligt detta Avtal.
  • ”Kundplacerad utrustning” avser utrustning som ägs av Gävle Energi, om inget annat avtalats, och som installeras hos Fastighetsägaren för att möjliggöra tillhandahållande av Tjänsteleverantörers tjänster.
  • ”Lokal” avser lokal som disponeras av näringsidkare eller annan lokal som är belägen på fastigheten.
  • ”Lägenhet”: En hyres- eller bostadsrättslägenhet som är avsedd för bostadsändamål.
  • ”Näringsidkare” avser en fysisk eller juridisk person som agerar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.
  • ”Tjänster” avser Tjänsteleverantörs vid var tid tillhandahållna tjänster såsom exempelvis internetaccess, telefoni, TV, larm eller andra kommunikationstjänster.
  • ”Tjänsteleverantör” är leverantör som vid var tid tillhandahåller Tjänster via Fiberanslutningen enligt särskilt avtal med fastighetsägaren eller lokalinnehavaren.
  • ”Överlämningspunkt ” är den plats/er där Gävle Energis fibernät ansluts inom fastigheten till vilken Fiberanslutning ska ske enligt detta avtal.

3. Fiberanslutning

3.1 Gävle Energi utför grävning och anläggande av kanalisation samt utför installation av fiberkabel och Kundplacerad utrustning till Överlämningspunkten.
3.2 Om Gävle Energi ej utför grävning och anläggning av kanalisation inom fastighetsgräns anvisar Gävle Energi från vilken punkt vid fastighetsgränsen som Fastighetsägaren ska förlägga kanalisationen.
3.3 Vid beredning av Fiberanslutning kommer Fastighetsägaren och Gävle Energi gemensamt överens om lämplig placering för Överlämningspunkt, inklusive håltagning. Kundplacerad utrustning ska sitta i uppvärmt utrymme, dock ej våtutrymme. Vid oenighet om placeringen av Kundplacerad utrustning avgör Gävle Energi lämpligast placering men kan inte utan att ange skäl för detta avvika från Fastighetsägarens önskemål. Montering av Kundplacerad utrustning sker i direkt anslutning till håltagningen.
3.4 Gävle Energi utför tätning av hål för fiberkabel i yttervägg.
3.5 Gävle Energi mäter fiberanslutningen och säkerställer funktionen samt ansvarar för leveransen fram till Kundplacerad utrustning.
3.6 Gävle Energi förbehåller sig rätten att bestämma när Fiberanslutningen ska ske. Om parterna avtalat ett sista leveransdatum ska Fiberanslutning ske senast sista avtalade leveransdatum om inte Gävle Energi meddelar att leveransperioden för hela området där lokalerna befinner sig i ändras. Information om tidplan finns i förekommande fall på gavlenet.se men kan även ske via e-post, sms eller vanlig post.

4. Fastighetsägarens åtaganden

4.1 Fastighetsägaren eller dennes representanter som tecknat detta avtal garanterar att man erhållit uttryckligt godkännande från samtliga lagfarna ägare till fastigheten eller ägare av byggnad på ofri grund samt erhållit eventuella myndighetstillstånd eller andra tillstånd som är nödvändiga för installationen på fastigheten samt när Fastighetsägaren är bostadsrättsförening eller annan förening att styrelse har erforderligt mandat enligt föreningens stadgar att teckna Avtalet. För det fall angivna tillstånd eller godkännanden inte erhållits ansvarar Fastighetsägaren eller de representanter för denna som tecknat Avtalet för den skada Gävle Energi kan åsamkas på grund av brist på godkännande och Gävle Energi har rätt att då med omedelbar verkan frånträda Avtalet.
4.2 Fastighetsägaren ska i god tid före installation, på begäran, ge Gävle Energi fastighetsbeskrivning och ritningar över berörda byggnader samt lämna uppgifter om i fastigheten belägna Lokaler och Lägenheter, inklusive lägenhetsnummer. Fastighetsägaren ansvarar för att denna information är fullständig och korrekt.
4.3 Fastighetsägaren ska ge Gävle Energi eller av denne anlitad underleverantör tillträde till erforderlig mark, byggnad, Lokaler och Lägenheter på fastigheten för utförande av installationen i den utsträckning som behövs för att Gävle Energi ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet.

Om Fastighetsägaren inte kan ge tillgång till fastigheten på aviserat datum eller vis kan tillgång till fastigheten ske vid annat tillfälle efter särskild överenskommelse och mot tillkommande särskild avgift. Fastighetsägaren ansvarar för merkostnader som kan uppstå vid installationen som beror på de särskilda förutsättningar som gäller för Fastigheten som exempelvis återställning av särskilda material eller byggnader som skyddas av särskild lagstiftning. För det fall Fastighetsägaren är otillgänglig eller inte medverkar vid genomförandet av installationen har Gävle Energi rätt till skälig ersättning för kostnader och för framflyttning av installationen.

4.4 Fastighetsägaren ska även i övrigt vara Gävle Energi eller dess underleverantörer behjälpliga i arbetet med Fiberanslutningen.
4.5 Fastighetsägaren ansvarar för återställning av ytskikt på fastigheten inklusive tomtmark.
4.6 Gävle Energi är ägare till fiberkabel, kanalisation och Kundplacerad utrustning i fastigheten och dess lokaler och lägenheter om inget annat avtalas. Fastighetsägaren får inte flytta Kundplacerad utrustning utan Gävle Energis uttryckliga skriftliga medgivande och ska tillse att Kundplacerad utrustning är ansluten till eluttag och är strömsatt. Fastighetsägaren står risken för skada på Kundplacerad utrustning inklusive fiberkabel från installationsdagen. Fastighetsägaren ska följa de anvisningar Gävle Energi utfärdar om skötsel av Kundplacerad utrustning från tid till annan.
4.7 Fastighetsägaren ska förhindra att obehörig tredje man får tillgång till Fiberanslutningen och ska meddela Gävle Energi om detta ändå skett.
4.8 Vid brist i uppfyllandet av ovan åtaganden ska Gävle Energi påtala detta skriftligen. Fastighetsägaren ska vidta rättelse inom 30 dagar från mottagandet av sådan rättelse.

5. Fastighetsnät

5.1 Ingår uppförandet av fastighetsnät i avtalet regleras detta uppförande och ägandet av detta även i eget villkor. För det fall Fastighetsägaren innehar eller bygger och installerar ett eget fastighetsnät ansvarar Fastighetsägaren för detta samt för att utförandet sker inom avtalad tid från det att Gävle Energi installerat fiber till överlämningspunkten.
5.2 Fastighetsägaren ansvarar för drift och underhåll av fastighetsnätet från Överlämningspunkten.

6. Pris

6.1 Priset för anslutningen anges i Avtalet. Angivna priser förutsätter att Fastighetsägaren skickar in undertecknad beställningsblankett senast på angivet datum. Om inget annat anges är samtliga angivna priser i Avtalet exklusive mervärdesskatt. Fastighetsägaren betalar vid leverans eller enligt Avtalet. All betalning sker inom 30 dagar mot faktura.
6.2 Fastighetsägaren är medveten om och accepterar att Gävle Energi får begära kreditupplysning på Fastighetsägaren. Gävle Energi har rätt att begära förskottsbetalning eller att Fastighetsägaren ställer säkerhet för Avtalets fullgörande om det efter kreditprövning framstår som befogat. Gävle Energi har rätt att ur förskottsbetalning tillgodogöra sig belopp motsvarande förfallna fordringar genom kvittning.
6.3 Anslutningen anses installerad och klar då det har möjliggjorts för Fastighetsägaren att kunna erhålla tjänster genom installerad fiberkabel och Kundplacerad utrustning.
6.4 Sker inte betalning i rätt tid har Gävle Energi, om inte annat skriftligen avtalats, rätt att av Fastighetsägaren, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen från den i fakturan angivna förfallodagen och ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse, inkassokostnader samt övriga kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.
6.5 Gävle Energi har rätt att överlåta betalning enligt Avtalet till annan.
6.6 Vid flera byggnader på en fastighet ska Fastighetsägaren betala en anslutningsavgift per byggnad. Om ej Fiberanslutning till flera byggnader överenskommits ansluts endast en byggnad.

7. Fel och underhåll

7.1 Vid fel eller behov av reparation och service efter att Fiberanslutningen har skett ska Fastighetsägaren själv vända sig till och hänvisa eventuella Lokal och lägenhetsinnehavare till den Tjänsteleverantör som enligt avtal med Fastighetsägaren eller lokal eller lägenhetsinnehavare tillhandahåller Tjänst. Är Gävle Energi Tjänsteleverantör ska avtal, produktblad och villkor för respektive Tjänst tillämpas.
7.2 Om Fastighetsägaren inte ingått avtal om Tjänst med Tjänsteleverantör ska Fastighetsägaren vända sig till Gävle Energi enligt detta Avtal. Vid fel ska Gävle Energi reparera utrustning inom skälig tid. Gävle Energi har dock ingen skyldighet att avhjälpa fel som beror på a) Fastighetsägaren eller något förhållande på dennes sida, b) användning av annan utrustning än Gävle Energis, c) eller felaktiga ingrepp, handhavande eller ändringar av Kundplacerad utrustning. Om Fastighetsägaren anmäler fel som inte Gävle Energi ska svara för har Gävle Energi rätt till ersättning för arbete och kostnader för utfört arbete enligt Gävle Energis vid var tid gällande prislista. Gävle Energi ska dock när detta uppmärksammas informera att Fastighetsägare är skyldigt för fel enligt denna punkt innan ytterligare arbete vidtas.
7.3 Fastighetsägaren, lokal- eller lägenhetsinnehavare får inte själv reparera, utföra service på eller underhålla fiberkabel och Kundplacerad utrustning.
7.4 Fastighetsägaren ska efter meddelande inom skälig tid och under normala arbetstider bereda Gävle Energi tillträde till fastigheten för arbete med Fiberanslutningen när så är nödvändigt för att kunna utföra denna eller för underhåll eller avhjälpande enligt ovan.

9. Avtalstid, uppsägning

9.1 Avtalet om Fiberanslutning är bindande för Fastighetsägaren till dess att Fiberanslutningen är genomförd. Efter Fiberanslutningen ska Avtalet därefter fortsätta gälla avseende den Kundplacerade utrustningen så länge denna finns hos Fastighetsägaren. Avtal för Tjänster gäller enligt avtal och villkor för respektive tjänst och dessa kan bl.a. innehålla längre initiala bindningstider än som anges häri och vilka i sådant fall är tillämpliga för sådan Tjänst.
9.2 Gävle Energi har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om a) Fastighetsägaren genom sitt agerande hindrar Gävle Energi eller dess underentreprenör att tillträda mark och byggnader enligt Avtalet eller på annat sätt motverkar installationen, b) Fastighetsägaren missbrukat Fiberanslutningen eller i övrigt inte uppfyller sina åtaganden enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom 10 dagar från uppmaning, eller c) Fastighetsägaren inte betalat faktura inom angiven tid efter påminnelse.
9.3 Om Fastighetsägaren säljer fastigheten innan Fiberanslutningen är genomförd får Fastighetsägaren med Gävle Energis godkännande överlåta Avtalet till den eller de som tillträder fastigheten efter Fastighetsägaren. Om tillträdande fastighetsägare inte vill tillträda Avtalet är Fastighetsägaren fortsatt bunden av Avtalet dock med den rätt som anges i 9.1.
9.4 Vid uppsägning eller upphörande av Avtalet skall Kundplacerad utrustning återlämnas till Gävle Energi i enlighet med Gävle Energis anvisningar. Om återlämning inte sker eller om Kundplacerad utrustning är obrukbar utom vid fall av normalt slitage eller åldersavdrag har Gävle Energi rätt till ersättning för den Kundplacerade utrustningen.

10. Skadestånd och reklamation

10.1 Invändning mot faktura eller begäran om skadestånd ska framställas inom skälig tid efter att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller borde upptäckts. En reklamation som framställts inom två månader skall alltid anses vara skälig tid. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen. Skadestånd ska dock begäras skriftligen.
10.2 Gävle Energi svarar mot Fastighetsägaren endast för direkt skada, orsakad genom vårdslöshet som Gävle Energi, eller någon Gävle Energi svarar för. Gävle Energi ansvarar inte för skada på grund av att innehåll i data som förmedlas eller skulle förmedlats genom Fiberanslutningen eller för Fastighetsägarens eventuella skadeståndsskyldighet mot tredje man. Gävle Energi svarar inte för indirekta skador eller följdskador, såsom utebliven vinst, utebliven produktion, förlorad eller förvanskning av data eller andra följdskador. Begränsningarna ovan gäller inte vid skada orsakad av grov vårdslöshet, uppsåt eller när ansvar följer av tvingande lag.
10.3 Fastighetsägaren ansvarar gentemot Gävle Energi, utöver vad som framgår uttryckligen av dessa allmänna villkor, för skada orsakad genom vårdslöshet.
10.4 Parternas ansvar är, utom vid skada orsak av grov vårdslöshet, uppsåt eller vad som följer av tvingande lag, för varje skadetillfälle begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande trettiofem (35) prisbasbelopp enligt 2 kap. 7§ socialförsäkringsbalken (2010:110).

11. Force Majeure

Part är befriat från att uppfylla sina skyldigheter att ersätta skada eller fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll och om omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Gävle Energis underleverantörer som orsakats av sådan omständighet. Som befriande omständighet kan bl.a. anses myndighets underlåtenhet eller åtgärd, lagstiftning eller annan författning, arbetskonflikt, blockad, terrorism, krig eller krigsliknande förhållande, omfattande driftstörningar, avbrott i transportväsendet, epidemier, karantäner, kabelbrott orsakat av tredje man, upplopp, brand, sabotage, extrema väderförhållanden, tjäle, blixtnedslag, översvämning, samt annan naturkatastrof eller olyckshändelse.

12. Säkerhetsföreskrifter

Part, samt dennes personal och anlitade personer och företag, ska vid arbete i lokal som disponeras av den andre Parten följa de säkerhetsföreskrifter som den andra Parten tillämpar för arbete i sina lokaler. Part äger förändra sina säkerhetsföreskrifter först efter att samråd har skett med den andra Parten. Förändringar av Parts säkerhetsföreskrifter skall skriftligen meddelas den andra Parten utan dröjsmål. Om de säkerhetsföreskrifter som tillämpas av Part för arbete i dess lokaler ändras efter att Avtalet tecknats, och det medför ökade kostnader för den andra Parten, ska sådan Part kompenseras för sina direkta merkostnader härför. Om ändringen av Parts säkerhetsföreskrifter sker som ett resultat av förändrade lag- eller myndighetskrav står vardera Parten sina merkostnader som ett resultat av förändringen.

13. Sekretess

13.1 Parterna förbinder sig att inte utan den andra Partens skriftliga samtycke för utomstående avslöja innehållet i detta Avtal eller annars sådan information som Part erhåller från den andra Parten inom ramen för Parternas samarbete vare sig den är teknisk, kommersiell eller av annan art samt oavsett om den dokumenterats eller uttryckligen belagts med sekretess (”Konfidentiell Information”) med undantag för
a) Information som är allmänt känd eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot Avtalet;
b) Information som part kan visa att part redan kände till innan den mottogs från andra parten; eller
c) Information som part mottagit eller kommer motta från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.
Parterna åtar sig att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan Konfidentiell Information avslöjas för utomstående eller andra vilka Part kan kontrollera i detta avseende.
13.2 Parterna äger rätt att till sina leverantörer samt till sina Lokal- och Lägenhetsinnehavare yppa förekomsten av Avtalet samt sådana uppgifter som är erforderliga för tillvaratagande av Partens rättigheter eller för genomförandet av åtaganden enligt Avtalet.
13.3 Eftersom båda eller endera Part kan komma att vara underkastat reglerna i Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen om offentlighet och sekretess har Parterna överenskommit att vid eventuell begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska den Part som sådan begäran riktats mot skriftligen underrätta den andra Parten skyndsamt om varje sådan begäran, som uppkommer inom ramen för Parternas samarbete i de frågor som Avtalet rör. Den Part mot vilken begäran riktats ska samråda med den andra Parten samt beakta dennes synpunkter. Den Part mot vilken begäran riktats är emellertid endast skyldigt att bereda den andra Parten möjlighet till samråd under en (1) arbetsdag, detta med hänsyn till att sådan Part måste iaktta ett skyndsamhetskrav vid sin sekretessprövning.
13.4 Säljarens utlämnande av Konfidentiell information i enlighet med lag eller domstols eller annan myndighets avgörande ska inte anses utgöra brott mot sekretessåtagandet.
13.5 Oberoende av anledningen till uppsägning av Avtalet skall detta sekretessåtagande vara gällande under Avtalets giltighetstid och för en period om fem (5) år därefter.

14. Övrigt

14.1 Angivna priser och överenskomna leveranstider förutsätter dels a) att de faktiska omständigheterna rörande fastigheten överensstämmer med vad Fastighetsägaren uppgivit i samband med beställningen, b) att installationsarbetena inte kräver orimliga eller ovanliga åtgärder eller byggmetoder, c) att tillstånd att dra fram och bibehålla ledningar till och över fastigheten fås, samt d) att installationsarbetena inte stöter på hinder som inte skäligen kunde förutses av Gävle Energi. I annat fall har Gävle Energi rätt till ersättning från Fastighetsägaren för eventuella tillkommande kostnader, ändra leveranstiden eller rätt att med omedelbar verkan frånträda överenskommen beställning och Avtalet.
14.2 Gävle Energi äger rätt att helt eller delvis anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter och har rätt att överlåta Avtalet och eller sina förpliktelser och rättigheter till annat bolag i samma koncern eller till tredje man som förvärvat verksamheten som tillhandahåller Fiberanslutningen.
14.3 Parterna äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal utan motpartens skriftliga samtycke. Gävle Energi har dock rätt att överlåta Avtalet till bolag inom samma koncern eller till tredje man som förvärvat den verksamhet inom Gävle Energi som tillhandahåller Fiberanslutning.

15. Tvist

Tvist av avseende giltighet, tolkning eller tillämpning av dessa allmänna villkor ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten avgörs prövas av allmän domstol med Gävle tingsrätt som första instans eller enligt författning annan behörig instans.

Revision 2020-03-31