Allmänna avtalsvillkor GavleNet Total – BRF/fastighetsägare

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2024-04-16 10:33
Uppdaterad: 2024-06-24 12:46

1. Allmänt

1.1 Kund och Slutbrukare
Avtalet avser gruppabonnemang för fastighetsägare (Kunden) med fast nätverkskoppling till Internet över fastighetsdatanät som fastighetsägaren har för avsikt att erbjuda sina hyresgäster (Slutbrukare). Med Slutbrukare förstås i normalfallet förhyrare av bostadslägenhet eller lokal i flerbostadsfastigheter eller fastigheter helt eller delvis avsedda för förhyrning av lokal.

Vad som sägs om fastighetsägare (Kunden) och hyresgäster (Slutbrukare) är även tillämpligt för bostadsrättsförening (Kunden) respektive bostadsrättsinnehavare (Slutbrukare) i förekommande fall.
1.2 Omfattning
Dessa allmänna villkor reglerar utnyttjandet av Internet, eller andra tjänster som levereras över samma infrastruktur samt själva den tekniska lösning som används för tjänsteleveransen. Inom ramen för Internettjänsten kan tillkommande tjänster komma att offereras, som kräver särskilda avtal.
Kapaciteten på Internet är beroende av den kapacitet som de ingående näten för datakommunikation erbjuder.
Abonnemanget regleras också av tjänstebeskrivning samt eventuella skriftliga tillägg samt de instruktioner och villkor som från tid till annan meddelas av Gävle Energi.

2. Relationen mellan Gävle Energi och kunden

2.1 Avgifter och betalning
Kund är skyldig att erlägga en fast månadskostnad per överlämningspunkt till Slutbrukare av internetaccess. Kunden ska betala anslutningsavgift vid uppkoppling av tjänsten. Kunden ska vid tecknande av detta avtal icke ha oreglerade skulder. Betalning ska erläggas i enlighet med, för avtalsperioden och tjänsten, avtalad avgift. Vid förlängning av avtal tillämpas Gävle Energis, vid tiden för förlängning, gällande avgift och övriga villkor för tjänsten.

Gävle Energi förbehåller sig rätten att fakturera Kunden i förskott. Betalning sker mot faktura. Fakturering sker månadsvis. Betalning ska erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställningsdatum. Kund ska inom skälig tid skriftligen meddela Gävle Energi om fakturan anses felaktig. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen, lagstadgad påminnelseavgift samt i förekommande fall inkassoavgift. Kund ska skriftligen meddela Gävle Energi vid ändring av faktureringsadress.
2.2 Avtalsperiod och uppsägning
Abonnemangsavtalstiden är 36 (trettiosex) månader räknat från första månadsskiftet efter det leverans av internetaccess påbörjats. Gävle Energi förbehåller sig rätten att avböja att ingå avtal med kund efter en samlad bedömning inkluderad kreditprövning. Vid denna samlade bedömning tas bl a hänsyn till om Kund, i ev. tidigare relation med Gävle Energi, följt gällande avtalsvillkor.

Om Kund ej inkommer med uppsägning senast 30 (trettio) dagar innan en avtalsperiods slut, inleds automatiskt en ny avtalsperiod och abonnemanget
förlängs med 3 (tre) månader åt gången. Det åligger Kund att ta del av vid var tid gällande avtalsvillkor. Uppsägning ska göras via brev eller fax, vara underskriven av Kund samt vara Gävle Energi tillhanda senast 30 (trettio) dagar innan avtalsperioden löper ut. Att ej betala faktura är ej att betrakta som uppsägning.

2.3 Ändringar

Tjänsten
Gävle Energi äger rätt att utan föregående underrättelse till Kund utföra ändringar i tjänsten som ej avsevärt påverkar tjänstens funktion. Större förändring aviseras på lämpligt sätt senast 30 dagar i förväg. Kund som ej önskar använda tjänsten på grund av ovan angivna förändringar ska skriftligen säga upp avtalet senast innan sådan förändring träder i kraft. Förändringar av de allmänna avtalsvillkoren under avtalsperioden meddelas Kund via brev.

Allmänna villkor, tjänstebeskrivning, prislista m.m.
Gävle Energi får ändra såväl Gävle Energis allmänna villkor som tjänstebeskrivning och prislista m.m. en (1) månad efter det att kunden skriftligen underrättats därom. Vid sådan ändring har kunden rätt att senast vid ändringens ikraftträdande säga upp berörd tjänst.

Avtalsändringar initierade av lagändringar
De ändringar som Gävle Energi gör i de Allmänna villkoren samt tjänstebeskrivningen som orsakas av förändringar i tillämpliga lagar kan ändras med kortare varsel än vad som anges i styckena ovan och innebär inte heller rätt för Kunden att säga upp avtalet.

2.4 Anslutning och installation
Gävle Energi tillhandahåller Kunden överenskommet antal anslutningar till fast nätverkskoppling till Internet. I normalfallet tillhandahåller Gävle Energi en överlämningspunkt per Slutbrukare av internetaccess.

Gävle Energi anger överlämningspunktens placering.
Överlämningspunkten är i normalfallet det uttag för datakommunikation som finns i slutbrukarens bostad eller lokal.

Inkoppling av ledningar till respektive överlämningspunkt får endast utföras av Gävle Energi eller av Gävle Energi anlitad eller godkänd underentreprenör. Ledningsdragning eller annan anslutning efter överlämningspunkten ska utföras på sådant sätt att fastighetsdatanätet eller kommunikationsnätet i övrigt inte skadas eller anslutningen eljest orsakar olägenhet.
2.5 Teknisk specifikation av tjänst och funktion
Slutbrukaren får en (1) IP-adress. Slutbrukarens dator får inte installeras så att den möjliggör access till fastighetsnätet från andra datorer eller annan utrustning utanför Slutbrukarens bostad.
2.6 Gävle Energis utrustning
All utrustning som installeras av Gävle Energi utgör Gävle Energis egendom och ansvar. Kunden eller Slutbrukaren har inte rätt att göra ingrepp, ändringar eller tillägg avseende utrustningen eller dess konfiguration.
2.7 Ansvar
Gävle Energi kan inte hållas skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjningar, avbrott, uteblivna leveranser av data eller liknande. Gävle Energi kan inte heller hållas skadeståndsskyldig för det fall behörig eller obehörig gör intrång i Kundens, Slutbrukarens eller Gävle Energis datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information eller data. Gävle Energi ansvarar inte för driftstörningar som beror på Kundens utrustning eller på bristande kapacitet i Kundens utrustning.
2.8 Gävle Energis skadeståndsansvar
Gävle Energi ansvarar inte för någon skada som Gävle Energis utrustning kan ha orsakat på Kundens egendom. Gävle Energi ansvarar inte heller för någon skada som kan uppkomma på grund av att Kunden inte kan utnyttja eller fullt ut använda Internettjänsten.
2.9 Driftavbrott, felanmälan m.m.
Gävle Energi lämnar ingen garanti i likhet med lägsta acceptabla tillgänglighetstid eller max tillåten stopptid vid enskilt stopp. Stopp kan bero på fastighetsnätet eller fel i den del av Internet som ansluter till detta nät. Internet är ett nätverk av datorer som binds ihop av länkar med olika kapacitet.

Kostnad för felavhjälpning på Gävle Energis utrustning bekostas av Gävle Energi utom i de fall då fel åsamkats av Kunden, dennes utrustning eller utrustning som Kunden svarar för genom oaktsamhet, försumlighet, vårdslöshet eller slarv.

Avhjälpande av fel eller felsökning som orsakats av Kunden, dennes utrustning eller utrustning som Kunden svarar för genom oaktsamhet, försumlighet, vårdslöshet eller slarv bekostas av Kunden.

Gävle Energi ska, för felsökning, beredas tillträde till av Kunden installerad och använd utrustning på nätet. Gävle Energi har rätt att debitera Kunden för sådan felsökning. Debitering sker enligt gällande prislista.
2.10 Kundens informationsansvar gentemot slutbrukaren
Det åligger Kunden att meddela Slutbrukaren de villkor som gäller för nyttjandet av internetaccessen enligt detta avtal i allmänhet och enligt punkten 3, med underpunkter, nedan i synnerhet.

Gävle Energi gör på sin webbplats tillgängligt informationsmaterial för Kundens räkning att tillhandahålla Slutbrukarna i sin fastighet.
2.11 Förtida uppsägning
Gävle Energi får säga upp detta avtal med omedelbar verkan om kund försätts i konkurs, ställer in betalningar eller eljest företer tecken på obestånd eller underlåter att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser genom att begå väsentligt avtalsbrott och inte inom 30 dagar efter skriftlig underrättelse från Gävle Energi vidtar rättelse.

3. Relationen mellan Gävle Energi och slutbrukaren

– Särskilda villkor för slutbrukarens nyttjande av internetaccessen

3.1 Slutbrukare
Med slutbrukare förstås hyresgäst eller förhyrare av bostadslägenhet eller lokal som äger möjlighet att utnyttja den internetaccess som finns tillgänglig i bostadslägenhet eller lokal.
3.2 Överlämningspunkt
Gävle Energi anger överlämningspunktens placering.
Överlämningspunkten är i normalfallet det uttag för datakommunikation som finns i Slutbrukarens bostad eller lokal.

Inkoppling av ledningar till överlämningspunkten får endast utföras av Gävle Energi eller av Gävle Energi anlitad eller godkänd underentreprenör. Ledningsdragning eller annan anslutning efter överlämningspunkten ska utföras på sådant sätt att fastighetsdatanätet eller kommunikationsnätet i övrigt inte skadas eller anslutningen eljest orsakar olägenhet. Anslutning efter överlämningspunkten ska utföras på sådant sätt att fastighetsdatanätet eller kommunikationsnätet i övrigt inte skadas eller anslutningen eljest orsakar olägenhet.
3.3 Privat bruk
Internetaccessen är avsedd för Slutbrukarens privata bruk. Det är tillåtet att ansluta egen server till internetaccessen under förutsättning att den enbart används för personligt bruk. Slutbrukarens dator får dock inte sättas upp som en server i syfte att fritt eller mot betalning erbjuda och/eller tillhandahålla varor och tjänster till annan.

Slutbrukaren får en (1) IP-adress. Slutbrukarens dator får inte installeras så att den möjliggör access till fastighetsnätet från andra datorer eller annan utrustning utanför Slutbrukarens bostad.
3.4 Näringsidkares användande av internetaccessen
Utan beaktande av stycket ovan är det tillåtet för slutbrukare att utnyttja internetaccessen för sin näringsverksamhet om det sker i begränsad omfattning för t ex utnyttjande av bank och betalningstjänster, informationsinhämtning och anslutning till extern e-postserver. Det är dock inte tillåtet att utan avtal med Gävle Energi därom utnyttja internetaccessen för att sätta upp dator ansluten till internetaccessen som en server i syfte att fritt eller mot betalning erbjuda och/eller tillhandahålla varor, tjänster, information till annan eller för att ansluta egen epostserver. Inte heller är det tillåtet att använda internetaccessen för anslutning till en ASP (Application Service Provider), anslutning av så kallade tunna klienter, Net PC, VPN (Virtual Private Network) eller tunnling av Citrix-typ.
3.5 Slutbrukarens utrustning
Slutbrukaren ansvarar för den utrustning som kopplas, direkt eller indirekt, till överlämningspunkten.

Detta innebär till exempel att Slutbrukaren ansvarar för egen dator samt nätverkskort, tillhörande kablar och installation av dessa. Dessutom ansvarar Slutbrukaren för de nätverk för datakommunikation och den utrustning som Slutbrukaren, direkt eller indirekt, kopplar till överlämningspunkten. Om Slutbrukaren misstänker att dennes dator eller annan utrustning orsakat störningar på nätet ska detta omedelbart meddelas Gävle Energis driftcentral.

Med Slutbrukarens utrustning menas också den programvara som kontrollerar Slutbrukarens dator, nätverkskort eller annan utrustning som gör det möjligt att nyttja tjänster över internetaccess. Fel som uppstår i Slutbrukarens utrustning är Slutbrukarens ansvar.
3.6 Slutbrukarens utrustning
Gävle Energi garanterar ingen säkerhet mot intrång. Slutbrukaren måste själv stå för sin egen policy vad beträffar brandväggar, virusskydd och dyl.
3.7 Stötande, olagligt och destruktivt användande av internetaccess
Slutbrukaren förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till Internet eller fastighetsnätet, att inte obehörigt förstöra eller förvanska information i nätet och i övrigt att följa de bestämmelser som anges i lagar som reglerar personuppgifter, sekretess, upphovsrätt, personlig integritet samt andra lagar som är tillämpliga på information och informationsspridning samt tillämpliga instruktioner från datainspektion eller annan myndighet. Anslutande nät kan ha särskilda användningsregler, vilka Slutbrukaren förbinder sig att följa.

Slutbrukaren svarar själv fullt ut för av denne orsakad skada såsom intrång, skada mot tredje person eller annan skada av vad slag det vara må som uppstått på grund av Slutbrukarens agerande.

Gävle Energi har rätt att analysera data i server och över nät genererad av Slutbrukarens i syfte att kontrollera att lagar och vedertagen nätverksetik följs.
3.8 Vidareförsäljning
Slutbrukaren har inte rätt att vidareförsälja Internettjänsten, låta utomstående koppla sig till nätet eller i annat avseende nyttja nätet på ett sätt som inte omfattas av dessa villkor.
3.9 Support, felanmälan och avhjälpande av fel
Support erhålls och felanmälan görs på det sätt som anges på GavleNets hemsida.

Kostnad för felavhjälpning på Gävle Energis utrustning bekostas av Gävle Energi utom i de fall då fel åsamkats av Slutbrukaren, dennes utrustning eller utrustning som Slutbrukaren svarar för på grund av oaktsamhet, försumlighet, vårdslöshet eller slarv.

Avhjälpande av fel eller felsökning som orsakats av Slutbrukaren, dennes utrustning eller utrustning som Slutbrukaren svarar för genom oaktsamhet, försumlighet, vårdslöshet eller slarv bekostas av slutbrukaren.

Gävle Energi ska om så bedöms nödvändigt, för felsökning, beredas tillträde till av Slutbrukaren installerad och använd utrustning på nätet. Gävle Energi har rätt att debitera Slutbrukaren för sådan felsökning om det visar sig att det eftersökta felet har sitt ursprung i Slutbrukarens utrustning. Debitering sker enligt Gävle Energis gällande prislista.
3.10 Ansvar
Gävle Energi kan inte hållas skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjningar, avbrott, uteblivna leveranser av data eller liknande. Gävle Energi kan inte heller hållas skadeståndsskyldig för det fall behörig eller obehörig gör intrång i Kundens, Slutbrukarens eller Gävle Energis datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information eller data. Gävle Energi ansvarar inte för driftstörningar som beror på Kundens eller Slutbrukarens utrustning eller på bristande kapacitet i Kundens eller Slutbrukarens utrustning.
3.11 Avstängning av internetaccess
Användande av internetaccessen som strider mot villkoren för utnyttjande av internetaccessen ger Gävle Energi rätt att stänga av internetaccessen utan rätt till ekonomisk eller annan ersättning för Slutbrukaren.

Det åligger sedan Slutbrukaren att vidta rättelse varpå Gävle Energi kommer att återställa Slutbrukarens möjlighet till internetaccess.
3.12 Gävle Energis skadeståndsansvar
Gävle Energi ansvarar inte för någon skada som
Gävle Energis utrustning kan ha orsakat på Slutbrukarens egendom.
Gävle Energi ansvarar inte heller för någon skada som kan uppkomma
på grund av att Slutbrukaren inte kan utnyttja eller fullt ut använda Internettjänsten.
3.13 Personuppgifter
Slutbrukaren är införstådd med att Gävle Energi behandlar personuppgifter om Slutbrukaren för att kunna tillhandahålla och administrera internetaccessen samt kommunicera med Slutbrukaren.

4. Övriga villkor

4.1 Sanktioner mot slutbrukare som använder internetaccessen i strid mot de allmänna villkoren
Gävle Energi äger rätt att utan föregående meddelande till Kunden stänga av internetaccessen för de Slutbrukare som brukar internetaccessen i strid mot de Allmänna villkoren för GavleNet direktanslutning.
4.2 Hävning
Vid misstanke om lagbrott, överträdelse av tillämpliga regler, trots mot gällande nätverksetik eller brott mot bestämmelse i detta avtal kan Kunden avstängas på kortare eller längre tid. Gävle Energi har då även rätt att med omedelbar verkan
häva avtalet.
4.3 Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas utan Gävle Energis skriftliga godkännande.
4.4 Force majeure
Gävle Energi ska vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av något av bolagets åtaganden förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som Gävle Energi inte rimligen kunnat råda över eller förutse, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott eller liknande omständighet, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller fel och försening i till Internet anslutna nät som ligger utanför Gävle Energis driftansvar.
4.5 Tvist
Tvist i anledning av avtalet ska avgöras enligt svensk lag och svensk domstol varvid Gävle Tingsrätt är första instans. Denna punkt 4.5 ska fortsätta att äga giltighet oberoende av om avtalet i övrigt har upphört att gälla mellan parterna.