Allmänna avtalsvillkor GavleNet Silver ADSL (Avtal tecknade före 2009-02-01)

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2024-04-16 10:33
Uppdaterad: 2024-06-24 12:46

1. Allmänt

Avtalet avser abonnemang för privatpersoner. Dessa allmänna villkor reglerar kundens utnyttjande av Internet samt beskriver den tekniska lösning under vilken tjänsten levereras. Inom ramen för Internettjänsten kan tillkommande tjänster komma att offereras, som kräver särskilda avtal. Kapaciteten på Internet är beroende av den kapacitet som de ingående näten erbjuder. Abonnemanget regleras också av produktbladet samt eventuella skriftliga tillägg samt de instruktioner och villkor som från tid till annan meddelas av Gävle Energi.

2. Avgifter och betalning

Kund är skyldig att erlägga en fast månadskostnad för Internetaccess. Kunden ska betala anslutningsavgift vid uppkoppling av tjänsten. Kunden ska vid tecknande av detta avtal icke ha oreglerade skulder. Betalning ska erläggas i enlighet med, för avtalsperioden och tjänsten, avtalad avgift. Vid förlängning av avtal tillämpas Gävle Energis, vid tiden för förlängning, gällande avgift för tjänsten. Gävle Energi förbehåller sig rätten att fakturera kund i förskott. Betalning sker mot faktura. Faktureringsperiod är densamma som avtalsperiod. Betalning ska erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställningsdatum. Kund ska inom skälig tid skriftligen meddela Gävle Energi om fakturan anses felaktig. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen, lagstadgad påminnelseavgift samt i förekommande fall inkassoavgift. Kund ska skriftligen meddela Gävle Energi vid ändring av faktureringsadress.

3. Avtalsperiod och uppsägning

Avtalstiden är tolv eller tjugofyra (12 eller 24) kalendermånader från första leveransdag. Vid kampanjer kan avtalslängden förändras. Avtal ska anses ha träffats i och med att kunds beställning är registrerad, varvid även abonnemanget börjar löpa. Gävle Energi förbehåller sig rätten att avböja att ingå avtal med kund efter en samlad bedömning inkluderad kreditprövning. Vid denna samlade bedömning tas bl a hänsyn till om kund, i eventuell tidigare relation med Gävle Energi, följt gällande avtalsvillkor.

Efter avtalstiden löper abonnemanget med viss bindningstid (s k avtalsperiod), vilken ska vara en (1) månad om ej annat överenskommits i samband med kunds tecknande av avtal. Om kund ej inkommer med uppsägning senast trettio (30) dagar innan sådan avtalsperiods slut, inleds automatiskt en ny avtalsperiod och abonnemanget förlängs i enlighet med vid tiden för förlängningen gällande avtalsvillkor. Det åligger kund att ta del av vid var tid gällande avtalsvillkor. Uppsägning kan göras via brev, fax, e-post eller via telefon och ska vara Gävle Energi tillhanda senast trettio (30) dagar innan avtalsperioden löper ut. Att ej betala faktura är ej att betrakta som uppsägning. I övrigt hanteras inkoppling och uppsägning som vid nyteckning vad gäller ansvar.

4. Ändring

Gävle Energi äger rätt att utan föregående underrättelse till kund utföra ändringar i tjänsten som ej avsevärt påverkar tjänstens funktion. Större förändring aviseras på lämpligt sätt senast 30 dagar i förväg. Kund som ej önskar använda tjänsten på grund av ovan angivna förändringar ska skriftligen säga upp avtalet senast innan sådan förändring träder i kraft. Förändringar av de allmänna avtalsvillkoren under avtalsperioden meddelas kund via brev.

5. Anslutning och installation

Kunden ansvarar för egen dator samt nätverkskort och installation av denna. Vid en radiobaserad accesslösning ansvarar kunden för att fri sikt finns mellan kundens radiobaserade accesslösning och den av Gävle Energi anvisade och ägda centrala radioenhet som kundenheten ska kommunicera med. Vår leverans av DSL är i direkt beroende av att kabel finns tillgänglig mellan kund och Gävle Energis nod samt ett antal parametrar som ska uppfyllas innan leverans kan ske, exempelvis avstånd mellan kund och Gävle Energis nod, kvalitet och design på tredje parts kopparaccessnät. Om kunden misstänker att dennes dator orsakat störningar på nätet ska detta omedelbart meddelas Gävle Energis driftcentral. Inkoppling bekostas av kunden.

6. Teknisk specifikation av tjänst och funktion

Kunden får en (1) IP-adress som är kopplad till kundens dator via den unika Mac-adressen som finns på kundens nätverkskort. Kunden får endast en (1) Mac-adress per avtal. Kundens dator får inte installeras så att den supportrar access till fastighetsnätet från andra datorer utanför kundens bostad. Kundens dator får inte sättas upp som en server i syfte att fritt eller mot betalning erbjuda och/eller tillhandahålla varor, tjänster eller information till annan. Kunden får inte använda sin anslutning i kommersiellt syfte. Kunden får heller inte utföra marknadsföringstjänster åt näringsidkare. Kunden delar på den till fastigheten anslutna bandbredd och garanteras ingen exakt bandbredd för egen del. Gävle Energi garanterar ingen säkerhet mot intrång. Kunden måste själv stå för sin egen policy vad beträffar brandväggar och dylikt.

7. Gävle Energis utrustning

All utrustning som installeras av Gävle Energi utgör Gävle Energis egendom och ansvar. Kunden har inte rätt att göra ingrepp, ändringar eller tillägg avseende utrustningen eller dess konfiguration.

8. Kundens utrustning

Fel som uppstår i kundens utrustning är kundens ansvar. Med kundens utrustning menas kundens egen dator med kringutrustning samt fastighetsnät. Kundens nätverkskort samt den kabel som kunden använder för att ansluta sitt nätverkskort. Med kundens utrustning menas också den programvara som kontrollerar kundens dator och nätverkskort och som gör det möjligt att nyttja levererad Internettjänst.

9. Tillträde

Gävle Energi ska, för felsökning, beredas tillträde till av kunden installerad och använd utrustning på nätet. Gävle Energi har rätt att debitera kunden för sådan felsökning. Gävle Energi har rätt att analysera kundens data i server och över nät i syfte att kontrollera att lagar och vedertagen nätverksetik följs.

10. Ändringar

Gävle Energi får ändra såväl Gävle Energis allmänna villkor som produktbladet en (1) månad efter det att kunden skriftligen underrättats därom. Vid sådan ändring har kunden rätt att senast vid ändringens ikraftträdande säga upp berörd tjänst.

11. Ansvar

Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till Internet eller fastighetsnätet, att inte obehörigt förstöra eller förvanska information i nätet och i övrigt att följa de bestämmelser som anges i datalagen, sekretesslagen, lag som reglerar upphovsrätt, lag som reglerar personlig integritet samt andra lagar som är tillämpliga på information och informationsspridning samt tillämpliga instruktioner från Datainspektion eller annan myndighet.

Anslutande nät kan ha särskilda användningsregler, vilka kunden förbinder sig att följa. Kunden svarar själv fullt ut för av denne orsakad skada såsom intrång, skada mot tredje person eller annan skada av vad slag det vara må som uppstått på grund av kundens agerande. Gävle Energi kan inte hållas skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjningar, avbrott, uteblivna leveranser av data eller liknande.

Gävle Energi kan inte heller hållas skadeståndsskyldig för det fall behörig eller obehörig gör intrång i kundens eller Gävle Energis datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information eller data. Gävle Energi ansvarar inte för driftstörningar som beror på kundens utrustning eller på bristande kapacitet i kundens utrustning.

12. Kundens skadeståndsansvar

Kunden ska ersätta Gävle Energi för alla kostnader som uppkommer för Gävle Energi för det fall kunden bryter emot tillämpliga lagar, regler eller tillämpliga instruktioner eller mot bestämmelse i detta avtal.

13. Gävle Energis skadeståndsansvar

Gävle Energi ansvarar inte för någon skada som Gävle Energis utrustning kan ha orsakat på kundens egendom. Gävle Energi ansvarar inte heller för någon skada som kan uppkomma på grund av att kunden inte kan utnyttja eller fullt ut använda Internettjänsten.

14. Vidareförsäljning m.m.

Kunden har inte rätt att vidareförsälja Internettjänsten, låta utomstående koppla sig till nätet eller i annat avseende nyttja nätet på så sätt som inte omfattas av avtalet. Abonnemanget kan inte överlåtas utan skriftligt samtycke från Gävle Energi.

15. Verksamhet

Kunden får inte använda nätet kommersiellt. Kunden får heller inte utföra marknadsföringstjänster åt näringsidkare. Kundens dator får inte sättas upp som en server i syfte att fritt eller mot
betalning erbjuda och/eller tillhandahålla varor, tjänster eller information till annan. Om kundens totala bredbands utnyttjande blir så stort att detta tynger nätet mer än som kan anses normalt kan Gävle Energi besluta om ändring i avtalet angående avgifter.

16. Driftavbrott, felanmälan m.m.

Gävle Energi lämnar ingen garanti i likhet med lägsta acceptabla tillgänglighetstid eller max tillåten stopptid vid enskilt stopp. Stopp kan bero på fastighetsnätet eller fel i den del av Internet som ansluter till detta nät. Internet är ett nätverk av datorer som binds ihop av länkar med olika kapacitet. Kostnad för felavhjälpning på Gävle Energis utrustning bekostas av Gävle Energi utom i de fall då fel åsamkats av kunden, dennes utrustning eller utrustning som kunden svarar för genom oaktsamhet eller slarv.

17. Hävning

Vid misstanke om lagbrott, överträdelse av tillämpliga regler, trots mot gällande nätverksetik eller brott mot bestämmelse i detta avtal kan kunden avstängas på kortare eller längre tid. Gävle Energi har då även rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.

18. Force majeure

Gävle Energi ska vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av något av bolagen åtaganden förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som Gävle Energi inte rimligen kunnat råda över eller förutse, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott eller liknande omständighet, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller fel och försening i till Internet anslutna nät som ligger utanför Gävle Energis driftansvar.

19. Tvist

Tvist i anledning av avtalet ska avgöras enligt svensk lag och svensk domstol varvid Gävle Tingsrätt är första instans. Denna punkt 19 ska fortsätta att äga giltighet oberoende av om avtalet i övrigt har upphört att gälla mellan parterna.