Allmänna avtalsvillkor för tv-tjänst till konsument

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2024-04-16 10:33
Uppdaterad: 2024-06-24 12:46

Gäller fr.o.m. 2017-05-18 och tillsvidare.

1. Förutsättningar

1.1 Dessa allmänna villkor gäller då kunden tecknar avtal med GavleNet, en del av Gävle Energi AB, org.nr 556407-2501 (nedan ”Gävle Energi”) för leverans av digitalt kabel tv-paket (nedan ”TV-tjänst”).
1.2 TV-tjänsten omfattar digitala utsändningar av tv-kanaler. Därutöver kan kunden teckna särskilt avtal med Svenska Cantab AB (”Cantab”) för de tillvalstjänster Cantab erbjuder från tid till annan (nedan ”Tilläggstjänster”).

2. Avgifter

2.1 I huvudavtalet anges gällande avgift för vald TV-tjänst vid avtalets ingående. För vald TV-tjänst ska kunden betala avgift enligt aktuell prislista. Avgifter kan komma att ändras under pågående avtalsperiod.
2.2 Gävle Energi har även rätt att justera avgifterna från den dag följande oförutsedda kostnadsökningar inträffat. Införande eller höjning av avgifter till programbolag och/eller – skatter eller andra pålagor. Prisjusteringen gäller då från nästkommande betalningsperiod, aktuell prislista finns på gavlenet.se.
2.3 Betalning ska ske mot faktura senast på i fakturan angiven förfallodag. Sker inte betalning i rätt tid har Gävle Energi, om inte annat skriftligen avtalats, rätt att av kunden förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen från den i fakturan angivna förfallodagen och ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse, inkassokostnad samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.
2.4 Vid ändring av avtalsvillkor eller höjning av avgift ska Gävle Energi tydligt informera om förändringen och skäl via brev, e-post eller faktura samt på gavlenet.se om möjligt 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

3. Avtalstid/uppsägning/ändring

3.1 Avtalet gäller för en första period om 12 månader från första leveransdag och därefter tillsvidare, oavsett om kunden installerat nödvändig utrustning för nyttjande av TV-tjänsten eller ej. Efter den första 12 månadersperioden har kunden eller Gävle Energi rätt att, med en kalendermånads uppsägningstid, säga upp avtalet och abonnemanget. Uppsägning ska ske skriftligen eller via telefon till Gävle Energis kundservice.
3.2 Har inte betalning kommit in till Gävle Energi på förfallodagen har Gävle Energi rätt att spärra/stänga av TV-tjänsten till dess full betalning sker. Gävle Energi har dessutom rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan vid försenad eller utebliven betalning av avgift eller om kunden på annat vis väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet.
3.3 På grund av den hastiga utvecklingen inom telekommunikationsområdet kan Gävle Energi komma att upphöra att tillhandahålla TV-tjänst och istället tillhandahålla annan tjänst med likvärdig funktion. Gävle Energi förbehåller sig därför rätten att upphöra att leverera TV-tjänst.
3.4 Gävle Energi har även rätt att ändra TV- tjänsten genom att exempelvis justera eller ta bort program ur programpaketen. Sådan ändring meddelas i samband med nästkommande faktura eller i särskild information. Sker sådan ändring har kunden rätt att säga upp avtalet till den dag då ändringen träder i kraft.

4. Otillåten användning

4.1 Kunden får inte utan skriftligt godkännande från Gävle Energi använda programkort i eller tillsammans med utrustning som inte är godkänd av Cantab, samt inte heller använda programkort i eller tillsammans med utrustning som möjliggör eller underlättar avkodning av signaler, utnyttjande av abonnemangsinformation på mer än en digitalbox åt gången eller mångfaldigande av sådan information.
4.2 Kunden får inte vidaresända eller på annat sätt göra det möjligt för kunden eller annan att få tillgång till TV-tjänsterna eller Tilläggstjänsterna via annan utrustning i Kundens hushåll. Kunden får inte heller vidaresända eller på annat sätt göra det möjligt för annan person utanför Kundens hushåll att använda TV-tjänsterna eller Tilläggstjänsterna.
4.3 Kunden förbinder sig att förvara användarnamn, lösenord, pinkod, säkerhetskod, programkort och annan värdehandling på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem eller i övrigt obehörigen använda TV-tjänsten. Vid förlust av utrustningen, eller om det finns risk för att utrustningen eller TV-tjänsten brukas eller kan komma att brukas av obehöriga, t ex om värdehandling är förlorad eller röjd, åligger det kunden att omedelbart anmäla detta till Gävle Energis kundservice så att Gävle Energi har möjlighet att spärra TV-tjänsten.
4.4 Kunden ansvarar för att varken kunden eller annan använder TV-tjänsterna och Tilläggstjänsterna i strid med dessa allmänna villkor eller upphovsrättslig eller annan lagstiftning samt att de endast används för privata ändamål. Brott mot denna bestämmelse ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medföra rätt till avstängning av TV-tjänsten, eller att Gävle Energi får på annat sätt hindra att den otillåtna användningen fortsätter. Vid överträdelse av denna bestämmelse har Gävle Energi rätt att utan förvarning säga upp avtalet. Kunden kan även bli skyldig att betala skadestånd till Gävle Energi.

5. Leverans

5.1 Gävle Energi svarar för leverans av TV-tjänst till den adress kunden angivit vid avtalets ingående. Kunden får inte vidaredistribuera program-utbud eller enstaka kanaler utanför det som betraktas som kundens lägenhet och eller lokal. Kunden svarar för konsekvenser vid s.k. offentlig visning såsom avgifter till upphovsman samt Stim etc. Gävle Energi har även rätt att säga upp avtalet om Gävle Energis rätt att tillhandahålla TV-tjänst upphör för den fastighet där abonnemanget brukas enligt kundens beställning eller om kunden flyttar från angiven adress.
5.2 Gävle Energi förbinder sig att inom skälig tid åtgärda uppkomna fel efter korrekt gjord felanmälan. Felanmälan ska ske på vis Gävle Energi angivit på sin hemsida eller på gavlenet.se. Vid felaktig felanmälan kan felavhjälpande fördröjas.
5.3 Gävle Energi svarar inte för felsökning eller fel som beror på digital mottagare eller programkort samt heller inte för fel om någon av befrielsegrunderna under punkt 8 häri är tillämpliga.
5.4 Om felet beror på kunden eller omständighet som kunden svarar för har Gävle Energi rätt att begära att kunden ersätter Gävle Energi för utfört arbete enligt vid var tid gällande prislista.

6. Programkort/hårdvara för TV-tjänsten Bas1 och Bas2

För att kunna ta emot TV-tjänsten krävs att kunden är ansluten till Gävle Energis fibernät GavleNet, samt att kunden har införskaffat programkort och tillhörande utrustning, CA-Modul/Digitalbox, vilken har anvisats eller godkänts av Cantab samt att särskild överenskommelse om utrustningen träffas med Cantab. Programkort är Cantabs egendom. För programkort och utrustning hänvisas till Cantabs allmänna villkor.

7. Befrielsegrunder

Gävle Energi svarar inte för fel som uppkommer utanför Gävle Energis kontroll. Gävle Energi svarar inte för brist, teknikstandardförändring, eller försening som beror på omständigheter som Gävle Energi inte kan råda över. Gävle Energi är inte skyldig att utge någon ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada som kan hänföras till programinnehållet eller TV-tjänsten. Gävle Energi är i inget fall ersättningsskyldig enligt detta avtal till högre belopp än vad kunden betalat Gävle Energi för den period ersättningen avser.

8. Överlåtelse

Gävle Energi har rätt att överlåta detta avtal eller sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan. Kunden får ej utan Gävle Energis skriftliga medgivande överlåta detta avtal eller sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan.

9. Tvist

Tvist avseende giltighet, tolkning eller tillämpning av dessa allmänna villkor ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten på kundens begäran prövas av allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Tvisten kan även prövas av allmän domstol eller annan enligt författning behörig instans.

10. Personuppgifter

Gävle Energi är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter rörande kunden eller andra som behandlas enligt detta avtal. Personuppgifter som lämnas till Gävle Energi kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av såväl Gävle Energi som koncernföretag samt dessa företags samarbetspartners. Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela Gävle Energi detta. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till och inhämtas från företag i koncernen samt samarbetspartners. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register. Kunden har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per år få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Kunden kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter om kunden. Begäran om sådan information eller rättelse ska vara egenhändigt undertecknad och ställas till Gävle Energi.