Allmänna avtalsvillkor – Fiberanslutning GavleNet Villa (Gäller avtal tecknade t.o.m. 2018-06-30)

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2019-09-18 14:45
Uppdaterad: 2024-06-24 13:41

Allmänna avtalsvillkor – Fiberanslutning GavleNet Villa

 

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller då fastighetsägare tecknar Avtal fiberanslutning med GavleNet, en del av Gävle Energi AB, org.nr 556407-2501 (nedan ”Gävle Energi”) för installation av fiberkabel och utrustning till sin fastighet samt för anslutning av fiberkabel till Gävle Energis bredbandsnät GavleNet (nedan ”Fiberanslutning”). Genom Fiberanslutningen kan Fastighetsägaren därigenom tillhandahållas Tjänster såsom exempelvis bredband och TV, vilka kan tecknas med Gävle Energi eller annan Tjänsteleverantör. Dessa villkor reglerar inte tillhandahållandet av Tjänster.
1.2 En förutsättning för Avtalets giltighet är att i Avtalet angiven andel fastighetsägare i Fastighetsägarens område har beställt Fiberanslutning före utgången av aktuell kampanjtid. Gävle Energi har dock rätt, men inte skyldighet, att fullfölja Avtalet också i de fall en mindre andel fastighets­ägare än vad som anges i Avtalet har beställt Fiberanslutning. I det senare fallet blir Avtalet giltigt för parterna när Fastighetsägaren fått besked därom.

2. Definitioner

  • ”Avtalet” avser a) Fastighetsägarens undertecknade beställningsblankett, b) Gävle Energis bekräftelse på beställd anslutning, c) dessa Allmänna Villkor, samt d) produktinformationen för Fiberanslutning. Avtal för Tjänster regleras av separata villkor från respektive Tjänsteleverantör. Vid motstridigheter i avtalshandlingarna gäller dessa i nämnd ordning.
  • ”Fastighetsägare” avser samtliga delägare till den fastighet till vilken Fiberanslutning ska ske enligt detta Avtal. Finns tomträtt på fastigheten avses med Fastighetsägare i detta Avtal också tomträttsinnehavare i tillämpliga delar.
  • ”Kundplacerad utrustning” avser utrustning som ägs av Gävle Energi, om inget annat avtalats, och som installeras hos Fastighetsägaren för att möjliggöra tillhandahållande av Tjänsteleverantörers tjänster.
  • ”Näringsidkare” avser en fysisk eller juridisk person som agerar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.
  • ”Tjänster” avser vid var tid Tjänsteleverantörs tillhandahållna tjänster såsom exempelvis bredband, telefoni, TV och larm.
  • ”Tjänsteleverantör” avser Gävle Energi eller annan som vid var tid tillhandahåller Tjänster via Fiberanslutningen. Vissa möjliga Tjänsteleverantörer återfinns på gavlenet.se.

3. Fiberanslutning

3.1 Gävle Energi utför grävning och anläggande av kanalisation fram till fastighetsgränsen.
3.2 Gävle Energi anvisar från vilken punkt vid fastighetsgränsen som Fastighetsägaren ska förlägga kanalisationen inom fastigheten. I de fall Fastighetsägaren fått erbjudande och accepterat tilläggstjänster såsom grävning och håltagning innanför fastighetsgränsen till en eller flera byggnader utför Gävle Energi även dessa tjänster.
3.3 Gävle Energi utför installation av fiberkabel samt Kundplacerad utrustning innanför fastighetsgränsen till den eller de byggnader parterna avtalat att Fiberanslutning ska ske till.
3.4 Vid beredning av Fiberanslutning kommer Fastighetsägaren och Gävle Energi gemensamt överens om lämplig placering, inklusive håltagning. Kundplacerad utrustning ska sitta i uppvärmt utrymme, dock ej våtutrymme. Vid oenighet om placeringen av Kundplacerad utrustning avgör Gävle Energi lämpligast placering men kan inte utan att ange skäl för detta avvika från Fastighetsägarens önskemål. Montering av Kundplacerad utrustning sker i direkt anslutning till håltagningen som Fastighetsägaren utfört eller beställt som tilläggstjänst.
3.5 Gävle Energi utför tätning av hål för fiberkabel i yttervägg.
3.6 Gävle Energi mäter fiberanslutningen och säkerställer funktionen fram till Kundplacerad utrustning.
3.7 Information om tidplan finns på gavlenet.se men kan även ske via e-post, sms eller vanlig post. Gävle Energi förbehåller sig rätten att bestämma när Fiberanslutningen ska ske.

4. Fastighetsägarens åtaganden

4.1 Fastighetsägaren garanterar att denne erhållit uttryckligt godkännande från samtliga lagfarna ägare till fastigheten eller ägare av byggnad på ofri grund samt erhållit eventuella andra tillstånd som är nödvändiga för installationen på fastigheten. Fastighetsägaren åtar sig att inhämta fullmakt från övriga delägare om rätt att ingå Avtalet. För det fall sådant godkännande inte erhållits ansvarar Fastighetsägaren för den skada Gävle Energi kan åsamkas på grund av brist på godkännande.
4.2 Fastighetsägaren ska i god tid före installation, på begäran, ge Gävle Energi fastighetsbeskrivning och ritningar över berörda byggnader.
4.3 Fastighetsägaren ska ge Gävle Energi eller av denne anlitad underleverantör tillträde till erforderlig mark och byggnad på fastigheten för utförande av installationen i den utsträckning som behövs för att Gävle Energi ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. Om Fastighetsägaren inte kan ge tillgång till fastigheten på aviserat datum kan tillgång till fastigheten ske vid annat tillfälle efter särskild överenskommelse och mot tillkommande särskild avgift.
4.4 Fastighetsägaren ska även i övrigt vara Gävle Energi eller dess underleverantörer behjälpliga i arbetet med Fiberanslutningen.
4.5 Fastighetsägaren ansvarar för återställning av ytskikt på fastigheten inklusive tomtmark.
4.6 Gävle Energi är ägare till fiberkabel och Kundplacerad utrustning om inget annat avtalas. Fastighetsägaren får inte flytta Kundplacerad utrustning utan Gävle Energis uttryckliga skriftliga medgivande och ska tillse att Kundplacerad utrustning är ansluten till eluttag och är strömsatt. Fastighetsägaren står risken för skada på Kundplacerad utrustning inklusive fiberkabel från installationsdagen. Fastighetsägaren ska följa de anvisningar Gävle Energi utfärdar om skötsel av Kundplacerad utrustning från tid till annan.
4.7 Fastighetsägaren ska förhindra att obehörig tredje man inte får tillgång till Fiberanslutningen och ska meddela Gävle Energi om detta ändå skett.
4.8 Vid brist i uppfyllandet av ovan åtaganden ska Gävle Energi påtala detta skriftligen. Fastighetsägaren ska vidta rättelse inom 30 dagar från mottagandet av sådan rättelse.

5. Pris

5.1 Priset för anslutningen anges i Avtalet. Angivna priser förutsätter att Fastighetsägaren skickar in undertecknad beställningsblankett senast på angivet datum. Om inget annat anges är samtliga angivna priser i Avtalet inklusive mervärdesskatt. Fastighetsägaren betalar vid leverans eller enligt Avtalet. All betalning sker per 30 dagar mot faktura.
5.2 Fastighetsägaren är medveten om och accepterar att Gävle Energi får begära kreditupplysning på Fastighetsägaren.
5.3 Anslutningen anses installerad och klar då det har möjliggjorts för Fastighetsägaren att kunna erhålla tjänster genom installerad fiberkabel och Kundplacerad utrustning.
5.4 Sker inte betalning i rätt tid har Gävle Energi, om inte annat skriftligen avtalats, rätt att av Fastighetsägaren, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen från den i fakturan angivna förfallodagen och ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.

6. Fel och underhåll

6.1 Vid fel eller behov av reparation och service efter att Fiberanslutningen har skett ska Fastighetsägaren vända sig till den Tjänsteleverantör som enligt avtal med Fastighetsägaren tillhandahåller Tjänst till denne. Är Gävle Energi Tjänsteleverantör ska avtal, produktblad och villkor för respektive Tjänst tillämpas.
6.2 Om Fastighetsägaren inte ingått avtal om Tjänst med Tjänsteleverantör ska Fastighetsägaren vända sig till Gävle Energi enligt detta Avtal. Vid fel ska Gävle Energi reparera utrustning inom skälig tid. Gävle Energi har dock ingen skyldighet att avhjälpa fel som beror på a) Fastighetsägaren eller något förhållande på dennes sida, b) Fastighetsägarens användning av annan utrustning än Gävle Energis, c) eller Fastighetsägarens felaktiga ingrepp, handhavande eller ändringar av Kundplacerad utrustning. Om Fastighetsägaren anmäler fel som inte Gävle Energi ska svara för har Gävle Energi rätt till ersättning för arbete och kostnader för utfört arbete enligt Gävle Energis vid var tid gällande prislista. Gävle Energi ska dock när detta uppmärksammas informera att Fastighetsägare är skyldigt för fel enligt denna punkt innan ytterligare arbete vidtas.
6.3 Fastighetsägaren får inte själv reparera, utföra service på eller underhålla fiberkabel och Kundplacerad utrustning.
6.4 Fastighetsägaren ska efter meddelande inom skälig tid och under normala arbetstider bereda Gävle Energi tillträde till fastigheten för arbete med Fiberanslutningen när så är nödvändigt för att kunna utföra denna eller för underhåll eller avhjälpande enligt ovan.

7. Personuppgifter

7.1 Gävle Energi är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.
7.2 Personuppgifter som lämnas till Gävle Energi kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning.
7.3 Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av såväl Gävle Energi som koncernföretag samt dessa företags samarbetspartners.
7.4 Fastighetsägare som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela Gävle Energi detta.
7.5 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till och inhämtas från företag i koncernen samt samarbetspartners. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register.
7.6 Fastighetsägaren har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per år få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Fastighetsägaren kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter om Fastighetsägaren. Begäran om sådan information eller rättelse ska vara egenhändigt undertecknad och ställas till Gävle Energi.

8. Näringsidkare

Om Fastighetsägaren är en Näringsidkare gäller Avtalet med följande ändringar. Fastighetsägaren har ingen ångerrätt enligt 9 (2), betalning enligt punkt 5 (1) ska ske efter 15 dagar, Gävle Energi har inget ansvar för personuppgifter enligt punkt 7 (1), avbeställning enligt Konsumenttjänstlagen (1985:716) kan inte göras, Parts ansvar är, utom vid skada orsak av grov vårdslöshet, uppsåt eller vad som följer av tvingande lag, för varje skadetillfälle begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande trettiofem (35) prisbasbelopp enligt 2 kap. 7§ socialförsäkringsbalken (2010:110), samt Fastighetsägaren kan inte begära att en tvist hänskjuts till Allmänna reklamationsnämnden.

9. Avtalstid, uppsägning och ångerrätt

9.1 Avtalet om Fiberanslutning är bindande för Fastighetsägaren till dess att Fiberanslutningen är genomförd. Vid avbeställning i förtid enligt Konsumenttjänstlagen (1985:716) har Gävle Energi rätt till ersättning för det arbete med Fiberanslutningen som redan utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Efter Fiberanslutningen ska Avtalet därefter fortsätta gälla avseende den Kundplacerade utrustningen så länge denna finns hos Fastighetsägaren eller Gävle Energi är ansvarigt för felavhjälpning eller underhåll med en månads ömsesidig uppsägningstid. Avtalet ska dock inte gälla för Tjänster. Avtal för Tjänster gäller enligt avtal och villkor för respektive tjänst och dessa kan bl.a. innehålla längre initiala bindningstider än som anges häri och vilka i sådant fall är tillämpliga för sådan Tjänst.
9.2 Om Avtalet ingås på distans eller utanför affärslokaler har kunden en ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal. Ångerfristen är 14 dagar och börjar löpa den dag då konsumenten har fått en bekräftelse på avtalet som innehåller information om ångerrätten. Innan avtal ingås kommer information lämnas som framgår av 2 kap. 2 § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler på sätt som framgår av 2 kap. 3 och 5 §§ i samma lag.
9.3 Gävle Energi har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om
a) Fastighetsägaren genom sitt agerande hindrar Gävle Energi eller dess underentreprenör att tillträda mark och byggnader enligt Avtalet eller på annat sätt motverkar installationen,b) Fastighetsägaren missbrukat Fiberanslutningen eller i övrigt inte uppfyller sina åtaganden enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom 10 dagar från uppmaning, eller c) Fastighetsägaren inte betalat faktura inom angiven tid efter påminnelse.
9.4 Om Fastighetsägaren säljer fastigheten innan Fiberanslutningen är genomförd får Fastighetsägaren med Gävle Energis godkännande överlåta Avtalet till den eller de som tillträder fastigheten efter Fastighetsägaren. Om tillträdande fastighetsägare inte vill tillträda Avtalet är Fastighetsägaren fortsatt bunden av Avtalet dock med den rätt som anges i 9 (1).
9.5 Vid uppsägning eller upphörande av Avtalet skall Kundplacerad utrustning återlämnas till Gävle Energi i enlighet med Gävle Energis anvisningar. Om återlämning inte sker eller om Kundplacerad utrustning är obrukbar utom vid fall av normal förslitning har Gävle Energi rätt till ersättning för den Kundplacerade utrustningen.

10. Skadestånd och reklamation

10.1 Invändning mot faktura eller begäran om skadestånd ska framställas inom skälig tid efter att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller borde upptäckts. En reklamation som framställts inom två månader skall alltid anses vara skälig tid. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen. Skadestånd ska dock begäras skriftligen.
10.2 Gävle Energi svarar mot Fastighetsägaren för direkt skada, orsakad genom vårdslöshet som Gävle Energi, eller någon Gävle Energi svarar för. Gävle Energi ansvarar inte för skada på grund av att innehåll i data som förmedlas eller skulle förmedlats genom Fiberanslutningen eller för Fastighetsägarens eventuella skadeståndsskyldighet mot tredje man. Gävle Energi svarar inte för indirekta skador eller följdskador, såsom utebliven vinst, utebliven produktion, förlorad eller förvanskning av data eller andra följdskador. Begränsningarna ovan gäller inte vid skada orsakad av grov vårdslöshet, uppsåt eller när ansvar följer av tvingande lag.
10.3 Fastighetsägaren ansvarar gentemot Gävle Energi, utöver vad som framgår uttryckligen av dessa allmänna villkor, för skada orsakad genom vårdslöshet. Om ersättningen skulle vara oskäligt betungande kan denna jämkas.

11. Force Majeure

Part är befriat från att uppfylla sina skyldigheter att ersätta skada eller fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll och om omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Gävle Energis underleverantörer som orsakats av sådan omständighet. Som befriande omständighet kan bl.a. anses myndighets underlåtenhet eller åtgärd, lagstiftning eller annan författning, arbetskonflikt, blockad, terrorism, krig eller krigsliknande förhållande, omfattande driftstörningar, avbrott i transportväsendet, upplopp, brand, sabotage, extrema väder­förhållanden, tjäle, blixtnedslag, översvämning, annan naturkatastrof eller olyckshändelse.

12. Övrigt

12.1 Angivna priser och överenskomna leveranstider förutsätter dels
a) att de faktiska omständigheterna rörande fastigheten överensstämmer med vad Fastighetsägaren uppgivit i samband med beställningen, b) att installationsarbetena inte kräver orimliga eller ovanliga åtgärder eller byggmetoder, c) att tillstånd att dra fram och bibehålla ledningar till och över fastigheten fås, samt d) att installationsarbetena inte stöter på hinder som inte skäligen kunde förutses av Gävle Energi. I annat fall har Gävle Energi rätt till ersättning från Fastighetsägaren för eventuella tillkommande kostnader, ändra leveranstiden eller rätt att med omedelbar verkan frånträda överenskommen beställning och Avtalet.
12.2 Gävle Energi äger rätt att helt eller delvis anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter och har rätt att överlåta Avtalet och eller sina förpliktelser och rättigheter till annat bolag i samma koncern eller till tredje man som förvärvat verksamheten som tillhandahåller Fiberanslutningen.

13. Tvist

Tvist av avseende giltighet, tolkning eller tillämpning av dessa allmänna villkor ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten på Fastighetsägarens begäran om Fastighetsägaren är en konsument prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Tvisten kan även prövas av allmän domstol eller annan enligt författning behörig instans.

Revision 2017-03-25