Allmänna avtalsvillkor – Fastighetsanslutning (Gäller avtal tecknade fr.o.m. 2022-06-03)

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2022-06-02 16:08
Uppdaterad: 2024-06-24 13:42

Gällande från 2022-06-03

1. Inledande bestämmelser

1.1. Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid fastighetsanslutning till Gävle Energi AB:s (Gävle Energi) fiberoptiska nät. Genom fastighetsanslutningen kan fastighetsägaren tillhandahållas nättjänster vilka kan tecknas med GavleNet eller annan tjänsteleverantör. Dessa villkor reglerar inte tillhandahållandet av nättjänster.
1.2. Vid motstridiga uppgifter i avtalshandlingarna gäller de i följande ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat:
1) Eventuella skriftliga särskilda överenskommelser
2) Avtal
3) Dessa allmänna avtalsvillkor

Ingående av avtal

1.3. Avtalet mellan parterna anses ingånget när avtalet undertecknats av behöriga parter eller på annat sätt bekräftats av Gävle Energi. Med behörig part för fastighetsägaren avses ägare eller av denne befullmäktigad företrädare. Om förbehåll om anslutningsgrad inom visst område angivits, träder ett avtal i kraft när Gävle Energi meddelar fastighetsägaren att installationsarbetet ska påbörjas.
1.4. Gävle Energi förbehåller sig rätten att avböja att ingå avtal med fastighetsägaren efter en samlad bedömning inklusive kreditprövning. Vid denna samlade bedömning tas bland annat hänsyn till om fastighetsägaren följt gällande avtalsvillkor i eventuell tidigare relation med Gävle Energi.

Särskilda överenskommelser

1.5. Eventuella särskilda överenskommelser ingås skriftligen för att vara gällande.

Definitioner
1.6. I dessa allmänna avtalsvillkor avses med avtalet: avtalet mellan parterna innefattande samtliga avtalshandlingar enligt punkt 1.2.
anslutningspunkt: den plats där Gävle Energis fibernät ansluts inom fastighet, normalt via en switch, konverter eller ODF.
fastighet: den fasta egendom som angivits i avtalet inklusive byggnader.
fastighetsägaren: lagfaren ägare till fastigheten. Med fastighetsägare jämställs
bostadsarrendator och tomträttsinnehavare.
fastighetsanslutning: inom fastigheten installerad kanalisation med fiberoptisk kabel fram till anslutningspunkt samt kundplacerad utrustning.
installationen: installation av fiberoptisk kabel i kanalisation och kundplacerad utrustning i fastighet
kundplacerad utrustning: utrustning som ägs eller tillhandahålls av Gävle Energi och som placeras inom fastighet (vid anslutningspunkt).
leveransdag: tidpunkt då fastighetsanslutningen ska uppfylla avtalad specifikation.

2. Fastighetsägaren

Kontaktuppgifter

2.1. Gävle Energi ska av fastighetsägaren hållas underrättad om vid var tid aktuella kontaktuppgifter, såsom aktuella fastighetsägare och namn på kontaktperson, telefonnummer, e-postadress samt postadress. Ändrade kontaktuppgifter ska meddelas till Gävle Energis kundservice.

Integritet och personuppgifter

2.2. Kundens personliga integritet är viktig för Gävle Energi. I Gävle Energis Integritets- och Personuppgiftspolicy (https://www.gavleenergi.se/gdpr) finns mer information om Gävle Energis behandling av personuppgifter, rättslig grund för behandling, lagringstid, kundens rättigheter samt var man kan vända sig för information eller rättelse.

Fullmakt

2.3. Om fastigheten ägs av flera eller annan än den som undertecknat beställningen, ska fullmakt tecknas av samtliga övriga ägare till fastigheten och inges i samband med beställningen.

Kreditprövning

2.4. Gävle Energi har rätt att vid behov inhämta kreditupplysning och göra en kreditprövning beträffande fastighetsägaren.

3. Information och meddelanden

3.1. Allmän information hålls tillgänglig på Gävle Energis respektive GavleNets hemsida gavleenergi.se och gavlenet.se.
3.2. Förutom direktkontakt med fastighetsägaren kan meddelanden skickas antingen i samband med faktura, via brev eller e-post alternativt via sms. E-postmeddelande till fastighetsägaren på av denne uppgiven e-postadress eller sms till av fastighetsägaren uppgivet mobilnummer ska anses kommit denne tillhanda samma dag som det avsändes. Brev avsänt till av fastighetsägaren uppgiven postadress ska anses mottaget senast sju (7) dagar efter meddelandet avsänts om det inte anses sannolikt att meddelandet anlänt därefter.
3.3. Skriftliga meddelanden till Gävle Energi skickas till kundservice via brev eller e-post enligt adressuppgifter på hemsidan.

4. Installationen

4.1. Fastighetsägaren utför överenskomna och andra enligt Gävle Energis anvisningar erforderliga förberedelser för installation av fastighetsanslutningen. Instruktion och anvisningar lämnas av i god tid inför avtalad installation.
4.2. Gävle Energi eller av denne anlitad entreprenör ska ges tillträde till utrymmen och utrustning i den omfattning Gävle Energi eller av denne anlitad entreprenör behöver för att genomföra installationen.
4.3. Fastighetsägaren ska medverka till att Gävle Energi erhåller för installationen erforderliga uppgifter avseende fastighetens el, VVS och telekommunikation samt mark- och vattenområden.
4.4. Placeringen av kanalisation för fiberoptisk kabel, anslutningspunkt och kundplacerad utrustning sker i samråd med fastighetsägaren. Om fastighetsägaren senare önskar flyttning eller annan ändring av kanalisation med fiberoptisk kabel, anslutningspunkt alternativt kundplacerad utrustning, debiteras fastighetsägaren, under förutsättning att Gävle Energi godkänner önskad flytt eller ändring, de kostnader som flytten eller ändringen medför.
4.5. Om fastighetsägaren inte medverkar till eller är otillgänglig inför genomförandet av installationen alternativt att det finns brister i av fastighetsägaren erforderliga förberedelser, har Gävle Energi rätt till skälig ersättning för uppkomna kostnader och senareläggning av angiven leveransdag enligt 5.1.

Kundplacerad utrustning

4.6. Gävle Energi äger rätt att välja erforderlig kapacitet på kundplacerad utrustning. Gävle Energi bibehåller äganderätten till kundplacerad utrustning om inte annat skriftligen överenskommits.
4.7. Fastighetsägaren ansvarar för att kundplacerad utrustning som förvaras i utrymmen som disponeras av fastighetsägaren inte skadas. Fastighetsägaren förbinder sig att inte flytta, göra några ingrepp, ändringar eller tillägg i den kundplacerade utrustningen. Plombering och märkning måste vara intakta och får inte brytas eller tas bort. Om kundplacerad utrustning förloras eller skadas ska fastighetsägaren betala ersättning för den förlorade eller skadade kundplacerade utrustningen samt ersättning för nedmontering och installation av ny kundplacerad utrustning.
4.8. Fastighetsägaren får inte utan Gävle Energis skriftliga medgivande låta tredje person nyttja den kundplacerade utrustningen.

Tillhandahållande av el

4.9. Fastighetsägare förbinder sig att via ett 230 volts eluttag kontinuerligt tillhandahålla och bekosta el avseende drift av installerad kundplacerad utrustning.

Flera fastighetsanslutningar

4.10. Om fastighetsägaren och Gävle Energi inte skriftligen överenskommit om anslutning av flera byggnader på fastigheten, åtar sig Gävle Energi att enbart utföra fastighetsanslutning till en byggnad inom fastigheten.

Frånträdande av avtalet

4.11. Gävle Energi har rätt att frånträda avtalet och avsäga sig vidare anslutningsarbete utan kostnadsansvar, om fastighetsägaren inte medverkar till eller är otillgänglig inför genomförandet av installationen eller motsätter sig föreslagen installationslösning.
4.12. Om Gävle Energi eller av Gävle Energi anlitad entreprenör finner att installationen inte kan genomföras utan risker på grund av fastighetens beskaffenhet har Gävle Energi rätt att avbryta installationen och frånträda avtalet utan kostnadsansvar. Detta kan inträffa till följd av fastighetens skick eller om arbetet innebär hälsorisker, exempelvis exponering för asbest.

5. Leveransförsening

Meddelande

5.1. Leveransförsening anses föreligga när installationen uteblir eller sker efter meddelad eller avtalad leveransdag.
5.2. Om en meddelad eller avtalad leveransdag avseende en installation riskerar att försenas ska detta omgående meddelas den andra parten utan dröjsmål, varvid parterna kan komma överens om en ny leveransdag.

Försenad installation

5.3. Vid hinder för installationens genomförande äger Gävle Energi rätt att, efter meddelande till fastighetsägaren, senarelägga leveransdagen i skälig omfattning utan ersättningsansvar. Hinder kan exempelvis vara tjälad mark, stopp i kanalisation, eller avvaktan på erforderliga myndighetstillstånd.
5.4. Om förseningen beror på fastighetsägaren, eller något förhållande på dennes sida, har Gävle Energi rätt till ersättning för direkta kostnader som förorsakas till följd av förseningen. Gävle Energi har vid sådant fall även rätt att häva avtalet om förseningen innebär att installationen inte kan genomföras inom planerad utförandetid.
5.5. Om förseningen beror på Gävle Energi, eller något förhållande på dennes sida, har fastighetsägaren rätt att häva avtalet om det är av väsentlig betydelse för fastighetsägaren att installationen genomförts på meddelad eller avtalad leveransdag.

6. Rättigheter och skyldigheter

Installationen

6.1. Fastighetsägaren upplåter utan ersättning nyttjanderätt till Gävle Energi för att Gävle Energi inom fastigheten ska kunna förlägga, för framtiden bibehålla och underhålla kanalisation med fiberoptisk kabel. Fastighetsägaren förbinder sig att på Gävle Energis begäran teckna ett separat markupplåtelseavtal samt medverka till att Gävle Energi erhåller ledningsrätt.
6.2. Fastighetsägaren upplåter utan ersättning till Gävle Energi rätt att inom fastigheten installera, bibehålla, underhålla och för framtida behov uppgradera kundplacerad utrustning.
6.3. Gävle Energi bibehåller äganderätten till fastighetsanslutningen fram till och med avtalad anslutningspunkt, om inte annat skriftligen överenskommits. Kanalisation, fiberoptisk kabel som förläggs i kanalisation samt kundplacerad utrustning är således inte att anses som fastighets- eller byggnadstillbehör.
6.4. Fastighetsägaren ska iaktta erforderlig försiktighet i närhet till kanalisationen med fiberoptisk kabel och ansvarar gentemot Gävle Energi för de skador som orsakas, exempelvis genom avgrävning.

Överlåtelse av fastigheten

6.5. Fastighetsägaren förbinder sig att vid överlåtelse av fastigheten gentemot förvärvaren upplysa om och göra förbehåll för de nyttjanderätter som upplåtits till Gävle Energi enligt detta avtal samt upplysa om och göra förbehåll för Gävle Energis äganderätt till kanalisationen med fiberoptisk kabel samt kundplacerad utrustning.

7. Ersättning

7.1. Fastighetsägaren ska betala i avtalet överenskommen ersättning när installationen är klar om inte förskottsbetalning krävts enligt 7.5.

Betalningsvillkor

7.2. Fastighetsägaren ska betala faktura inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid förskottsbetalning enligt punkt 7.5 ska betalning ske senast den dag Gävle Energi anger. Betalning har skett när den kommit Gävle Energi tillhanda. Gävle Energi har rätt att ta ut fakturaavgift vilken framgår av vid var tid gällande prislista.
7.3. Invändning mot faktura ska för att kunna göras gällande framföras skriftligen och inom skälig tid till Gävle Energi. En invändning mot faktura som sker inom två (2) månader anses alltid inkommen inom skälig tid.

7.4. Om fastighetsägaren inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har Gävle Energi rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag.

Förskottsbetalning

7.5. Om Gävle Energi har skäl att befara att fastighetsägaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser, har Gävle Energi rätt att begära förskottsbetalning eller godtagbar säkerhet för avtalets rätta fullgörande. Ränta utgår inte på förskotterat belopp.

7.6. Gävle Energi har rätt att ur ställd säkerhet tillgodogöra sig belopp som avses i punkterna 7.2 och 7.4.

8. Felanmälan och avhjälpning

8.1. Om fastighetsägaren misstänker eller får uppgift om att ett fel föreligger i fastighetsanslutningen ska detta omgående anmälas till Gävle Energis kundservice. Endast Gävle Energi eller av denne anlitad entreprenör äger rätt att koppla in och ändra i fastighetsanslutningen.
8.2. Gävle Energi ska inom skälig tid från det att felanmälan inkommit till kundservice genomföra felsökning och avhjälpa felet.
8.3. Om felet beror på omständighet orsakad av Gävle Energi eller omständighet som Gävle Energi ansvarar för, är både felsökning och åtgärdande av felet kostnadsfritt för fastighetsägaren. I annat fall debiteras fastighetsägaren för felsökningen enligt Gävle Energis vid var tid gällande prislista och för eventuella kostnader för ersättningsutrustning.
8.4. Vid felavhjälpning av fastighetsanslutningen eller närliggande fastighets fastighetsanslutning, tillåter fastighetsägaren Gävle Energi att som provisorisk lösning utföra tillfällig installation inom fastigheten.

9. Ansvarsbegränsning och skadestånd

Ansvarsbegränsning

9.1. Part är befriad från att uppfylla sina skyldigheter att ersätta skada eller fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll och om omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Gävle Energis underleverantörer som orsakats av sådan omständighet. Som befriande omständighet kan bl.a. anses myndighets underlåtenhet eller åtgärd, lagstiftning eller annan författning, arbetskonflikt, blockad, terrorism, krig eller krigsliknande förhållande, pandemi, avbrott i transportväsendet, upplopp, brand, sabotage, extrema väderförhållanden, tjäle, översvämning, annan naturkatastrof eller olyckshändelse.
9.2. Om part förhindras att fullgöra avtalet på grund av annan omständighet utanför dennes kontroll, ska detta utgöra befrielsegrund som medför senareläggning av tidpunkt för prestation och befrielse från utgivande av ersättning och andra påföljder. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken härtill inträffar före eller efter avtalad leveransdag.
9.3. Gävle Energi ansvarar inte för skador utanför Gävle Energis kontroll, exempelvis skador orsakade av tredje person eller tjälskador.
9.4. Gävle Energi är inte skyldig att ersätta skada som orsakats av att användningen av fastighetsanslutningen hindrats eller försvårats på grund av att åtgärd vidtagits som varit påkallad av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl.

Skadestånd

9.5. Fastighetsägaren har, med de begränsningar som följer av dessa allmänna avtalsvillkor, endast rätt till ersättning för skada som Gävle Energi genom vårdslöshet eller uppsåt förorsakat fastighetsägaren vid tillhandahållande av fastighetsanslutningen. Gävle Energi svarar inte för indirekta förluster, t.ex. förlorad vinst, minskad produktion, utebliven nytta av avtal, utebliven inkomst eller andra följdskador. Gävle Energi svarar inte heller för skada eller förlust i händelse av fördröjning, utebliven eller felaktig leverans av data eller information, eller omständighet av liknande slag.
9.6. Begränsningarna av Gävle Energis ansvar enligt denna punkt gäller inte vid fall av grov vårdslöshet eller uppsåt från Gävle Energis sida eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.
9.7. Såvida inte annat anges särskilt i avtalet, ska fastighetsägaren ersätta Gävle Energi den skada som fastighetsägaren, eller annan för vilken fastighetsägaren ansvarar, av vårdslöshet eller uppsåt orsakar Gävle Energi.
9.8. Krav på skadestånd ska framställas skriftligen inom skälig tid och senast två (2) år efter det att den ersättningsgrundande omständigheten upptäckts eller borde ha upptäckts. Krav på skadestånd som framställts inom två månader anses alltid vara framställda i rätt tid.

10. Överlåtelse av avtalet

10.1. Gävle Energi äger rätt att överlåta hela eller delar av avtalet till annan leverantör, varvid fakturering till följd av detta kan separeras.
10.2. Om fastighetsägaren säljer fastigheten innan installationen är genomförd kan fastighetsägaren efter Gävle Energis godkännande överlåta avtalet till ny ägare av fastigheten. Om ny ägare av fastigheten inte vill tillträda avtalet är fastighetsägaren fortsatt bunden av avtalet.

11. Tvist

11.1. Tvist i anledning av avtalet ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten, om fastighetsägaren är en konsument, på fastighetsägarens begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Tvisten kan även prövas av allmän domstol med Gävle tingsrätt som första instans eller annan enligt författning behörig domstol. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.